Jūsu tiesības darbā

Ir svarīgi zināt un mācēt aizsargāt savas tiesības darba tirgū. Šajā mājaslapā Jūs atradīsiet informāciju par galvenajām darbinieku tiesībām un nodarbinātības noteikumiem. Islandes arodbiedrības ir cīnījušās par šīm tiesībām gadsimtu ilgā cīņā, un ir ļoti svarīgi censties pasargāt tās kopīgiem spēkiem.

Šajā lapā

Ja Jums rodas šaubas vai jautājumi, sazinieties uz savu arodbiedrību!

Algas un citi darba nosacījumi

Saskaņā ar Islandes likumdošanu par algām un citiem darba noteikumiem vienojas arodbiedrības un darba devēji. Tie nosaka minimālās tiesības visiem darbiniekiem. Ir svarīgi zināt, kurš koplīgums attiecas uz Jūsu darbu, jo tas sniedz informāciju par atalgojumu, kā arī tiesībām un pienākumiem, kas attiecas uz Jūsu darbu. Lielākā daļa koplīgumu ir pieejami arodbiedrību mājaslapās.

Ir svarīgi atcerēties, ka alga un citi darba nosacījumi, par kuriem vienojaties ar darba devēju, nedrīkst būt sliktāki par koplīgumā noteikto. Taču darba devējs drīkst Jums maksāt lielāku algu un nodrošināt labākus darba apstākļus nekā tos, kas noteikti darba koplīgumā.

Visai informācijai par algām un citiem maksājumiem ir jābūt skaidrai pirms Jūs uzsākat darba gaitas, jo vēlāk, kad jau būsiet sācis/-kusi strādāt var būt grūtāk vienoties ar darba devēju par šiem jautājumiem.

Pārbaudes (izmēģinājuma maiņām) maiņām ir vienmēr jābūt apmaksātām.

Ārvalstu darbiniekiem jāsaņem atalgojums atbilstoši izglītībai un darba pieredzei. Kvalifikācijām jābūt oficiāli atzītām un sertificētām atbilstošā valsts iestādē.

Pārbaudiet savu algas lapu

Vienmēr pārbaudiet savu algas lapu, lai pārliecinātos, vai viss ir kārtībā

SKATĪT VAIRĀK

Izlīdzinātā algas likme (I. jafnaðarkaup)

Izlīdzinātā algas likme, kas ir vienāda dienas, virsstundu un nakts darbam, kā īpaša likme nepastāv. Piekrītot šādai algai, pastāv risks, ka kopumā saņemsiet mazāku algu nekā tad, ja Jūs būtu saņēmis dienas algas likmi par dienas stundām un virsstundu algas likmi par virsstundām.

Darba stundas

Islandes likumdošanā vispārīgs pilnas slodzes darbs ir definēts kā maks. piecas 8 stundu dienas nedēļā, kopā 40 darba stundas.

Lai gan atsevišķu arodbiedrību darba koplīgumos ir konkrēti norādīts, kā darbinieku darba stundām jābūt sadalītām. Visas virsstundas ir jāapmaksā ar virsstundām atbilstošu samaksu.

Kvalifikācijas

Ir darba sfēras, kurās ir nepieciešama profesionālā izglītība, īpaša atļauja vai noteikta ar darbu saistīta sertifikācija, piemēram, noteiktas kategorijas vadītāja tiesības. Ārvalstīs iegūta izglītība bieži var būt oficiāli atzīta Islandē, un dažkārt tiek apstriprināta arī pieredze profesijā.

Atpūta un svētki

Atpūta un brīvdienas

Darbiniekiem ir tiesības uz vismaz 11 stundu nepārtrauktu atpūtu katru diennakti (24 stundu periodu) un vismaz vienu brīvdienu nedēļā. Īpašos gadījumos šo atpūtas laiku ir atļauts samazināt.

Ēdienreizes un kafijas pārtraukumi

Ēdienreizes un kafijas pauzes dažādās darba vietās tiek organizētas atšķirīgi. Ēdienreizes parasti ir 30-60 minūtes. Par katru nostrādāto stundu, Jums pienākas 5 minūšu pātraukums. Atcerieties, ka Jums ir tiesības uz pusdienu un kafijas pārtraukumiem.

Atvaļinājums

Tiesības, kas saistītas ar atvaļinājumu, var sadalīt divās daļās – tiesībās uz atvaļinājuma izmantošanu un tiesībās uz atalgojuma izmaksu atvaļinājuma laikā. Visiem darbiniekiem ir tiesības uz vasaras jeb ikgadējo atvaļinājumu.

Atalgojums par atvaļinājuma laiku tiek aprēķināts no algas, un tā pamatlikme ir 10,17%. Atvaļinājuma nauda var tikt izmaksāta vienā no šiem veidiem:

 1. Atvaļinājuma laikā darbinieks saglabā savu algu
 2. Atvaļinājuma nauda tiek iekasēta atsevišķā bankas kontā un tiek izmaksāta reizi gadā maijā
 3. Atvaļinājumu izmaksā katru mēnesi papildus algai. Visbiežāk šis izmaksas variants tiek izmantots pagaidu (īstermiņa) darbos"

Atcerieties, ka, pārtraucot darba attiecības, Jums ir tiesības uz samaksu no darba devēja par neizmantotajām apmaksātajām atvaļinājuma dienām!

Decembra un atvaļinājuma bonusi

Decembra bonuss tiek izmaksāts decembrī. Ja esat nodarbināts decembra pirmajā nedēļā VAI esat strādājis pie viena un tā paša darba devēja 12 nedēļas pēc kārtas, Jums ir tiesības saņemt decembra bonusu.

Vasaras bonuss (orlofsuppbót) tiek izmaksāts jūnijā. Ja Jūs esat nodarbināts aprīļa beigās, maija sākumā VAI ja esat strādājis pie tā paša darba devēja 12 nedēļas pēc kārtas laika posmā no 30. aprīļa, Jums ir tiesības uz vasaras bonusu.

Pārtraucot darba attiecības, decembra un vasaras bonusi tiek izmaksāti ar pēdējo algu proporcionāli nostrādātajam laikam.

Tiesības slimības gadījumā

Slimība un nelaimes gadījumi

Ja Jūs nevarat ierasties darbā slimības vai nelaimes gadījuma dēļ, Jums ir tiesības palikt mājās. Likums garantē ikvienam darbiniekam noteiktas minimālās tiesības uz divām apmaksātām slimības dienām par katru nostrādāto mēnesi. Par slimību vai nelaimes gadījumu ir jāziņo darba devējam, pretējā gadījumā Jūs varat zaudēt tiesības uz apmaksātajām slimības dienām.

 

Nelaimes gadījumi darbā

Ja esat guvis/-usi traumas darbā, ceļā uz darbu vai no tā, Jums ir tiesības uz papildu slimības dienām un uz algas izmaksu līdz pat trim mēnešiem dienas algas veidā. Neaizmirstiet sazināties ar savu arodbiedrību, ja darbā esat guvis/-usi ievainojumus!

Neaizmirstiet sazināties ar savu arodbiedrību, ja darbā esat guvis/-usi ievainojumus!

Bērna saslimšanas gadījumā

Koplīgumi nodrošina darbiniekiem tiesības uz prombūtni no darba bērna saslimšanas gadījumā līdz pat divām dienām par katru nostrādāto mēnesi pirmo 6 nodarbinātības mēnešu laikā, nezaudējot algu. Pēc 6 nostrādātiem mēnešiem Jums ir tiesības uz 12 apmaksātām dienām katru 12 mēnešu periodā.

Neaizmirstiet paziņot darba devējam par prombūtni no darba bērna saslimšanas gadījumā.

Darba līgums (I. ráðningarsamningur)

Uzsākot darba gaitas Jums jālūdz rakstisks darba līgums.

Darba līgumā ir jābūt norādītam:

 • darbinieka un darba devēja vārds
 • darba vietai
 • īsam darba aprakstam
 • darba dienas uzsākšanas datumam
 • darba līguma periodam (ja tas noslēgts uz ierobežotu laika posmu)
 • mēnešalgai vai stundas likmei
 • darba dienas ilgumam
 • pensijas fonda nosaukumam
 • atsaucei uz koplīgumu

Atcerieties noslēgt rakstisku vienošanos ar darba devēju gan uzsākot darba gaitas, gan arī tad, kad tiek veiktas izmaiņas Jūsu darba nosacījumos!

Pagaidu vai pastāvīgs darba līgums

Darba līgums var būt gan pagaidu (piemēram, no 1. jūnija līdz 1. septembrim), gan pastāvīgs, t.i., bez darba attiecību beigu datuma.

Ja līgumā nav norādīts darba attiecību beigu datums, līgums tiek uzskatīts par pastāvīgu.

Darbuzņēmējiem pašiem jāmaksā savi nodokļi un sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Darbuzņēmēji

Daži darba devēji mudina savus darbiniekus strādāt kā darbuzņēmējus. Ja Jūsu darba devējs mudina Jūs parakstīt darbuzņēmēja līgumu, Jums būtu rūpīgi jāpārdomā tā sekas.

Ja Jūs esat nodarbināts kā darbuzņēmējs, Jūs faktiski vadāt mazu uzņēmumu. Darbuzņēmējiem nav tāda pati aizsardzība un tiesības kā darbiniekiem.

Ja Jūs esat nodarbināts kā darbuzņēmējs, Jūs faktiski vadāt mazu uzņēmumu.

Darbuzņēmējiem nav tiesību

 • uzteikuma gadījumā
 • uz apmaksātu atvaļinājumu
 • atalgojuma slimības laikā vai negadījuma dēļ

Darbuzņēmējiem pašiem jāmaksā savi nodokļi un sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Nedeklarēts darbs (melnais darbs)

Dažreiz darba devēji piedāvā cilvēkiem nedeklarētu darbu. Tas nozīmē, ka algas maksājumi ir mazāki apmaiņā pret to, ka algas netiek deklarētas un no tām netiek maksāti nodokļi. Nedeklarēts darbs nenodrošina darbiniekam tiesības, kuras viņam pienākas un kurām var būt liela nozīme gadījumā, ja darbinieks piedzīvo nopietnus sarežģījumus.

Ja īrējat istabu vai dzīvokli no sava darba devēja, Jums vienmēr ir jābūt atsevišķam rakstiskam īres līgumam.

Īrējot dzīves vietu no darba devēja

Ja īrējat istabu vai dzīvokli no sava darba devēja, Jums vienmēr ir jābūt atsevišķam rakstiskam īres līgumam. Jums kā īrniekam ir noteiktas tiesības neatkarīgi no tā, vai Jūs joprojām esat nodarbināts pie tā paša darba devēja vai nē. Jums ir tiesības uz uzteikuma termiņu, parasti tie ir 3 mēneši istabai un 6 mēneši dzīvoklim.

SKATĪT VAIRĀK

Vispārēju darbinieku aizvietošana ar brīvprātīgajiem ir Islandes likumdošanas un darba ņēmēju tiesību pārkāpums.

Brīvprātīgais darbs

Islandē brīvprātīgais darbs ir atļauts tikai bezpeļņas labdarības un kultūras organizācijās vai humānās palīdzības gadījumā. Darba līgums, kurā noteikti mazāk labvēlīgi noteikumi par koplīgumā paredzētajiem, ir spēkā neesošs.

SKATĪT VAIRĀK

Darba uzteikšana

Ja vēlaties uzteikt darbu vai arī darba devējs vēlas izbeigt darba attiecības ar Jums, tas jādara ar oficiālu darba uzteikumu. Darba koplīgumi nosaka uzteikuma termiņu.

Ja Jūs vēlaties pārtraukt darba attiecības pēc savas iniciatīvas, Jums tas ir jādara rakstiski. Uzteikuma termiņš sākums parasti tiek uzskatīts par nākamā mēneša pirmo datumu. Jums ir jānostrādā uzteikuma periods, un šajā laikā jūs saglabājat visas savas tiesības kā jebkurš darbinieks.

Atlaižot darbiniekus, darba devējs dažkārt pieņem lēmumu, ka darbiniekiem uzteikuma termiņš nav jāatstrādā. Darba devējam ir tiesības to darīt, bet tādā gadījumā darbiniekam ir jāizmaksā alga par uzteikuma termiņa periodu. Pastāv iespēja, ka citus ienākumus saņemtus uzteikuma termiņa periodā, var atskaitīt no atalgojuma.

Atcerieties saņemt rakstisku apstiprinājumu par to, ka darba devējs nevēlas, lai Jūs atstrādātu uzteikuma termiņu.

Ja esat atlaists un vēl neesat atradis citu darbu, Jums jāreģistrējas Vinnumálastofnun (Nodarbinātības valsts aģentūra),  lai iegūtu tiesības uz bezdarbnieka pabalstu.

 Lai saņemt papildu informāciju sazinieties ar vietējo arodbiedrību.

"Ja jūs vai kāds Jums pazīstams tiek izmantots darbā sazinieties ar mums, izmantojot mūsu pieteikuma formu

.

Darba tiesības Islandē

Papildinformāciju par darba tiesībām Islandē skatiet mūsu mājaslapā par Islandes darba tiesībām (angļu valodā)

SKATĪT VAIRĀK