Bảng lương

Bạn có quyền nhận bảng lương cùng với tiền lương của mình.

Bảng lương phải thể hiện tất cả các khoản tạo nên lương, cũng như mọi khoản chủ sử dụng lao động khấu trừ từ tiền lương của bạn, ví dụ thuế, đóng quỹ lương hưu, phí thành viên công đoàn v.v.

Chủ nơi làm việc của bạn có trách nhiệm chuyển tất cả các khoản thanh toán này đến nơi phù hợp. Phần còn lại là tiền lương được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn. Giấy lương cũng phải cho biết bạn là thành viên của công đoàn nào.

Thi thoảng bạn cũng có thể tìm thấy giấy lương của mình trong
nhà băng, dưới mục hóa đơn điện tử

Bảng lương

Tiền lương
Bảng lương phải ghi rõ tất cả các mục lương của bạn, như giờ làm việc chính thức, giờ làm thêm ngoài giờ, tiền thưởng tháng 12 v.v.

Các khoản khấu trừ
Phiếu lương cũng phải thể hiện tất cả các khoản mà chủ sử dụng lao động khấu trừ từ tiền lương của bạn, ví dụ như thuế, đóng cho quỹ lương hưu, phí thành viên công đoàn v.v. Chủ sử dụng lao động có trách nhiệm chuyển tất cả các khoản thanh toán này đến nơi phù hợp. Phần còn lại là tiền lương được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Các khoản thuế
Chủ sử dụng lao động phải khấu trừ thuế thu nhập từ tiền lương của người lao động hàng tháng và nộp lại cho cơ quan thuế. Ai cũng có quyền được khấu trừ thuế cá nhân (giảm thuế). Bạn phải thông báo cho chủ sử dụng lao động của bạn biết cách bạn muốn sử dụng khoản khấu trừ thuế của mình như thế nào, nếu không chủ sử dụng lao động có thể khấu trừ toàn bộ thuế từ tiền lương của bạn.

Lương hưu
Theo luật, tất cả người lao động trong độ tuổi từ 16 đến 70 đều phải tham gia quỹ lương hưu. Quỹ lương hưu trả lương hưu cho người già, người khuyết tật và lương hưu cho vợ/chồng và/hoặc con cái của người đã mất.

Bạn cũng có thể quyết định đóng thêm vào quỹ lương hưu (I. viðbótarlífeyrissparnaður), đây là khoản riêng và không bắt buộc, sau đó chủ sử dụng lao động của bạn phải trả 2% tiền lương của bạn vào một quỹ đặc biệt.

Phí công đoàn
Bảng lương phải cho biết bạn là thành viên của công đoàn nào.

Nếu bạn không chắc liệu mình có nhận được mức lương chính xác hay không, hãy liên hệ với công đoàn của bạn và nhờ họ cùng bạn xem lại phiếu lương