Công đoàn của tôi là ai?

Làm sao tôi biết tôi thuộc công đoàn nào?

Kiểm tra phiếu lương của bạn. Công đoàn của bạn phải được liệt kê ở gần cuối phiếu lương..

Phải làm gì nếu trong phiếu lương của tôi không ghi tên công đoàn?

Công đoàn của bạn được xác định bởi 02 yếu tố: khu vực của bạn và ngành nghề bạn làm việc.

Bản đồ này có thể giúp bạn xác định công đoàn của mình ở đâu.